Tento web využíva cookies pre niektoré jeho funkcie, vyhodnocovanie návštevnosti a personalizáciu reklám. Pomocou cookies nie sú zhromažďované žiadne citlivé dáta. Používaním webu súhlasíte s ich ukladaním. (viac informácií)

Nastavenie WebDokumentov

Integrácia s LibreOffice online službou umožňuje nasadenie IceWarp WebDokumentov niekoľkými spôsobmi, avšak odporúčame beh na samostatnom serveru alebo aspoň na samostatnom virtuálnom stroji.

S touto metódou môžete nechať WebDokumenty bežať na virtuálnom stroji, ktorý sme pre Vás predkonfigurovali. Ak preferujete nechať WebDokumenty bežať na svojom virtuálnom stroji, skontrolujte možnosť APT repozitára (je požadovaný VM s Debian8).

This method is the easiest way for you to setup WebDocuments on Windows. With this method, you will run WebDocuments on a virtual machine preconfigured by Icewarp. If you prefer to run WebDocuments on your own Virtual Machine, check also option APT repository (VM with Debian8 is required).

This method seems to be the easiest way for you to setup WebDocuments on 64bit Debian 8.
You can either have standalone virtual server for WebDocuments or run WebDocuments on the same server as IceWarp.
In case of installation WebDocuments on same server as IceWarp, please conntact support.eu@icewarp.com for additional info.

ESXi VPS

Import VM

 • Stiahnite si obrazový zip archív a extrahujte ho (VM nebude plynúť z extrahované zložky)
  Stiahnuť teraz
  Stiahnuť 6.5
  Stiahnuť 6.5
  Stiahnuť 5.5
 • Otvorte vSphere klienta (či iného správcu ako workstation) a nasaďte OVF šablónu
 • Otvorte súbor OVF šablóny a kliknite ďalšie
 • Skontrolujte detaily šablóny a kliknite ďalšie
 • Vložte názov VM (defaultný názov je v poriadku, kliknite ďalšie)
 • Zvoľte DataStore a typ disku - odporúčame defaultné nastavenie (lazy zeroed). Eager zeroed bude znamenať pomalší import. Kliknite na ďalšie. Viac informácií o typoch diskov na: https://communities.vmware.com/message/2199576
 • Skontrolujte nastavenie a zvoľte "Výkon zapnutý po nasadení", kliknite dokončiť
 • Kliknite zavrieť po dokončení nasadenia
 • pravujte automatický štart virtuálneho stroja pomocou VMware Workstation či vSphere WebClient - pravým kliknutím hypervízora v zozname v ľavom paneli a zvoľte "Spravovať Autostart VMS ..."
 • Zaškrtnite pole naľavo od importovaných VM v dialógu Konfigurácia Autostart

There is no need to change anything in the image if DHCP is used. Just configure your DHCP server to assign the same IP address each time (IP reservation according to MAC)

Spustite virtuálny stroj

Výkon zapnutý (ak ste tak už neurobili počas importu) na virtuálnom stroji zvolením Štartu vo VM Power menu alebo na jeho dashboardu.

Configure IceWarp server

 • Obtain IP address assigned to installed machine. It should be visible on terminal (or SSH login screen) under the IceWarp logo. Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button (image iwdoc-iwserver-setup.jpg). "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Review TeamChat URL settings located at System -> Smartdiscover tab. URL must be reachable from iwds host. Also, IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.

Import VM

To enable Hyper-V role on your Windows Server OS follow
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh846766.aspx#BKMK_SERVER
The process is quite similar on all relevant Windows Server versions.

Stiahnuť 6.5
Win 2k8 – Win2012
Win 2k8 – Win2012
Win 2012 – 2012R2+
 • Download image zip archive and extract it (VM will run in the extracted folder!)
 • Otvorte vSphere klienta (či iného správcu ako workstation) a nasaďte OVF šablónu
 • Click "Import Virtual Machine..." option located on top of Actions pane (on the left)
 • Browse to the location where you extracted VM image and select the root folder containing VM files.
 • Choose import settings, both options are ok, but rather go for "Copy the virtual machine (create new unique ID)" option.
  Press "Import"

The most current version of IceWarp Server is available for Windows and the most popular Linux systems.

Start the Virtual Machine

Importing will add new virtual machine to list of all guest machines. You can start it either by right clicking the machine or by left-clicking "Start" item in Actions pane. Start progress is displayed in Status column in Hyper-V Manager.

Double-clicking the machine in the list will bring up VNC console, booted VM will display IceWarp logo together with machine ip.

Configure IceWarp Server

 • Obtain IP address assigned to installed machine. It should be visible on terminal (or SSH login screen) under the IceWarp logo. Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button (image iwdoc-iwserver-setup.jpg). "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Review TeamChat URL settings located at System -> Smartdiscover tab. URL must be reachable from iwds host. Also, IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.

Open terminal emulator note. Commands need to be run under 'root' account. Add apt sources of icewarp and nodejs repository:

Check if your Debian is able to install 'contrib' and 'non-free'packages.

- you should find this line in /etc/apt/source.list file

deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ [debian-version] main

- where [debian-version] is the version of currently installed release. e.g. in case of Debian Jessie, the source should look like:

deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free

Add apt sources of IceWarp and nodejs repository

echo "deb http://pkg.icewarp.com/debian icewarp gen1" > /etc/apt/sources.list.d/icewarp.list
echo "deb http://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main" > /etc/apt/sources.list.d/nodejs.list

- It is also possible to use https in the source links, but in that case apt-transport-https package HAS TO be installed first.

Import signing keys into the apt keyring

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys FA9FEC00614B1C40

gpg: requesting key 614B1C40 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key E7FF3B9B: public key "IceWarp Technology >sysadmin@icewarp.com<" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1 (RSA: 1)


apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 68576280

gpg: requesting key 68576280 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key 68576280: public key "NodeSource >gpg@nodesource.com<" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1 (RSA: 1)

Update apt database on your machine


It is required to have added system locale en_US.UTF-8, to add en_US.UTF-8 execute dpkg-reconfigure locales
and check the checkbox for this locale

apt-get update && apt-get upgrade

...
...
Hit http://pkg.icewarp.com icewarp InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://pkg.icewarp.com icewarp/gen1 amd64 Packages
Get:14 https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages [964 B]
Get:15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:19 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:20 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:21 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:22 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:23 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:24 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Fetched xxx kB in xs (xx.x kB/s)
Reading package lists... Done

Install icewarp-webdocuments package

apt-get install icewarp-webdocuments

This package will install all necessary dependencies, so after approximately twenty minutes you will have configured and running backend for your web documents. The last line of script output is actual IP address of iwds host which is needed in next step, you can however obtain IP address in any common way.

Configure IceWarp server

 • Obtain IP address assigned to installed machine. It should be visible on terminal (or SSH login screen) under the IceWarp logo. Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button (image iwdoc-iwserver-setup.jpg). "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Review TeamChat URL settings located at System -> Smartdiscover tab. URL must be reachable from iwds host. Also, IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.

Install IW + WebDoc on the same Debian server

1. Check if your Debian is able to install 'contrib' and 'non-free'packages:.
- you should find this line in /etc/apt/sources.list file
deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ [debian-version] main
- where [debian-version] is the version of currently installed release. e.g. in case of Debian Jessie, the source should look like:
deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
2. Add apt sources of IceWarp and nodejs repository:
echo "deb [arch=amd64] http://pkg.icewarp.com/debian icewarp gen1" >
/etc/apt/sources.list.d/icewarp.list
echo "deb http://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main" >
/etc/apt/sources.list.d/nodejs.list
3. Import signing keys into the apt keyring
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys FA9FEC00614B1C40
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 68576280
4. It is required to have added system locale en_US.UTF-8
dpkg-reconfigure locales
and check en_US.UTF-8 from the list of locales 5. Update apt database on your machine
apt-get update && apt-get upgrade
6. Stop all icewarp services (at least control during installation)
./icewarpd.sh --stop
7. Add 2nd interface with IP for nginx to your current network interface:
add following to /etc/network/interfaces (replace IP and netmask if needed)
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
 address 10.10.1.1
 netmask 255.255.255.0
to activate new interface run with sudo in terminal
ifup eth0:1
8. Install webdocuments
apt-get install icewarp-webdocuments
This package will install all necessary dependencies, so after approximately twenty minutes you will have configured and running backend for your web documents.
9. Edit configuration file for nginx to run on added IP (comment IPV6 in case you use it for another service)
vi /etc/nginx/conf.d/onlyoffice-documentserver.conf
(replace 10.10.1.1 with your added IP address)
server {
 listen 10.10.1.1:80;
 #listen [::]:80 default_server;
 server_tokens off;
 
 include /etc/nginx/includes/onlyoffice-documentserver-*.conf;
}

server {
    listen 10.10.1.1:443 ssl spdy;
    #listen [::]:443 ssl spdy default_server;
    server_tokens off;
    root /usr/share/nginx/html;
    ........…
10. Restart nginx
/etc/init.d/nginx restart
11. Restart supervisor
service supervisor restart 
…if you will see an error, please run this command again
12. Bind icewarp services to desired IP
/opt/icewarp/tool.sh set system c_system_services_bindipaddress 192.168.1.1
...replace 192.168.1.1 with your IP
13. Start IW services
./icewarpd.sh --start
14. Configure IceWarp server
 • URL must be reachable from iwds host – proper A DNS record or record in /etc/hosts is nescessary.
 • IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.
 • Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host (10.10.1.1 in our example) into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button. "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Kontaktujte nás